कागद राजस्थानी

शनिवार, 21 जनवरी 2012

एक कविता

*बात री बात*
बात री कांईं बात
बात री कांईं बिसात
बात बात में
बात री बात चलै
...
बात बात में बात टळै
बाकी रैवै बात
बाकी बात सारु
फेर बात टुरै
बात फुरै
बात सारु बातेरी झुरै !

बात हो जावै
बात रै जावै
बात बण जावै
बात ठण जावै
बात नै नट जावै
तो कोई बात सूं हट जावै
कोई बात डट जावै ।

बात कैवणी पड़ै
बात देवणी पड़ै
चुगलखोरां नै
बात लेवणी पड़ै
सीधै साधै नै
बात सै'वणीं पड़ै
बात बिगड़ जावै
तो कदै ई बात बण जावै
लोग बातां नै अरथावै !

बात बोलणीं पड़ै तोल
बात रा होवै मोल
लाख टकै री बात
धेलै री बात
आगली बात
लारली बात
झूठी बात
सांची बात
बात री आंट होवै
पछै बात री कांईं आंट !

बात तो बात
छोटै री बात
बडां री बात
बैरयां री बात
सखा सहेली री बात
थारी बात
म्हारी बात
खरी बात
खोटी बात
लुकत री बात
बात चोड़ै आवै
असली बात मोड़ै आवै !

बात राखणी पड़ै
बात दाबणीं पड़ै
बात ढाबणीं पड़ै
बात आज री
बात राज री
बात राजा री
बात परजा री
बात अहलकारां री
बात हरकारां री
बात साहूकारां री
बात दान री
बात करज री
बात गांव री
बात गळी गुवाड़ री
बात सैर री
बात फैसन री
बात रासन री
बात भूखां री
धायां री बात
भायां री बात
जायां री बात
बात भीतर री
बात बाअंडै री
सीधी बात
साफ बात
बात बात में बात टूटै
पाछी बात सारु बात जुटै !

बात बिगड़ै
बात घुटै
बात रा दाम
दाम री बात
काम री बात
नाम री बात
इन्याम री बात
धाकड़ बात
मिनखां री बात
लुगायां री बात
टाबरां री बात
झोटां री बात
बोटां री बात
काळजै री बात
मन री बात
दिल री बात
होठां री बात
स्याणां री बात
गूंगां री बात
बात रा रूप अनेक
बात रा सरूप अनेक

=============
कै'णीं जकी कै'गी बात
हाल भी कीं रै'गी बात
थोड़ी राखी है बात
थोड़ी न्हाखी है बात
कीं जोड़ी है बात
कीं तोड़ी है बात
आ है बात
बा है बात
सा है बात
बात जोर गी
बात और गी
बात चोर गी
बात गोर गी
गणगोर री बात
और री बात
भोर री बात
रात री बात
बात री बात
जात री बात
जनात री बात
धरम री बात
करम री बात
सरम री बात
देस री बात
विदेस री बात
साची बात खारी लागै
झूठी बात खारी लागै
अखबारी बात सरकारी लागै
टाबरां री बात काची लागै
हुंकारी बात साची लागै !

फेस री बात
फेसबुक री बात
आउटलुक री बात
चेट री बात
नेट री बात
भेंट री बात
फोटू री बात
गळघोटू री बात
मिसेज री बात
मैसेज री बात
खेल री बात
मेल री बात
रखेल री बात
लड़ाई री बात
राड़ री बात
बाड़ री बात
हार री बात
जीत री बात
प्रीत री बात
मीत री बात
बात करो तो बात है
बात नै नटो तो कांईं बात है ।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...